Members

Shinoda Group, Univ. of Tokyo

Principal Investigator
Hiroyuki Shinoda, Prof.

Yasutoshi Makino
Atsushi Matsubayashi
Takaaki Kamigaki
Shun Suzuki

Students:

Tao Morisaki (D3)
Yutaro Toide (D3)
Yuri Mikawa (D3)

Kakeya Group, Univ. of Tsukuba

Hideki Kakeya, Assoc. Prof.

Students:

Garimagai Borjigin
Yuta Watanabe

Sugiyama Group, Univ. of Tokyo

Masashi Sugiyama, Prof.

Issei Sato (~19)
Junya Honda (~20)
Ikko Yamane (~20)

Fujiwara Group, Nanzan Univ.

Masahiro Fujiwara, Asst. Prof.